café+co Group Compliance

Odpowiedzialne działanie i przestrzeganie przepisów prawa są bardzo ważne dla Grupy café+co jako części związku przedsiębiorstw spółki LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Zadania te są obowiązkiem każdego z członków zarządu, kadry kierowniczej i każdego pracownika. W codziennej pracy oraz w stosunku do osób trzecich należy przecież nie tylko stosować normy prawne, ale również uwzględniać wartości etyczne, których związek przedsiębiorców czuje się w obowiązku przestrzegać.

Zasady dotyczące transparentnego zarządzania, etycznego i poprawnego zachowania oraz postępowania z informacjami/własnością firmy są zebrane w dyrektywie dotyczącej systemu compliance, która jest wiążąca dla Grupy café+co jako części związku przedsiębiorstw należącego do spółki LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Każdy przyczynia się w ten sposób do prawidłowego funkcjonowania procesów biznesowych i trwałej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. W celu jak najlepszego wparcia wdrożenia dyrektywy dotyczącej compliance, lokalni przedstawiciele do spraw compliance i główny przedstawiciel do spraw compliance spółki LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG działają w charakterze osób do kontaktu.

Zdefiniowane w dyrektywie dotyczącej systemu compliance wspólne podejście stanowi podstawę udanej i profesjonalnej współpracy, zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Nasza dyrektywa dotycząca systemu compliance zawiera następujące rozdziały:

 1. Przestrzeganie przepisów prawa
 2. Zakaz dyskryminacji
 3. Uczciwa konkurencja
 4. Przekazywanie i przyjmowanie niedopuszczalnych
  korzyści, prezentów i zaproszeń
 5. Konflikt interesów, postępowanie z udziałami w spółkach,
  dodatkowe zatrudnienie
 6. Darowizny
 7. Sponsoring
 8. Postępowanie z własnością przedsiębiorstwa i informacjami

Responsible behavior and adherence to the existing legal requirements are of great importance to café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. It applies to everyone, including Executive Board, managing directors, senior executives and the employees. However, in a daily life and in dealings with third parties not only legal regulations should be respected, but also ethical values which the group of companies feels obliged to meet.

The Compliance Guideline sets forth principles regarding transparent management, ethical and correct behavior as well as handling of information/corporate property, which are binding for café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Each single one contributes to the proper functionality of business processes and sustainable existence of the company. To foster optimal implementation of the Compliance Guideline, local Compliance Officers and our Chief Compliance Officer of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG act as contact persons.

The common understanding defined in the Compliance Guideline acts as a basis for a successful and professional cooperation both internally and externally

Our Compliance Guideline comprises the following sections:
1. Compliance with laws
2. Prohibition of discrimination
3. Fair competition
4. Granting and accepting of improper benefits/gifts and invitations
5. Conflict of interest, handling of shareholdings, secondary employment
6. Donations
7. Sponsorship
8. Protection of corporate property and non-public information